Millet olarak tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşamamıza neden olan 6 Şubat depremleri, hepimize birçok açıdan yeni görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bir deprem ülkesinde yaşadığımızın bilincinde olarak bu sorumluluklardan birisinin de depremlerde ortaya çıkan acı tabloların gelecekte yaşanmaması için yaşadığımız tecrübeleri kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmak, iyi örnekleri yaygınlaştırmak ve böylece toplumsal bilinç ve duyarlılığı artırmak olduğunu biliyoruz. Bütün korkunçluğu ve acıları yanında paha biçilemez tecrübeleri de içinde barındırdığından, o tecrübeleri ve milletçe ortaya koyduğumuz dayanışma ve birlikteliği tarihe not düşmeyi önemsiyoruz. Bu nedenle “Asrın Felaketi Dayanışmanın Tarihi” temalı deneme yarışması düzenliyoruz. Türkiye genelinde 18 yaşını doldurmuş bütün vatandaşlarımızın katılabileceği deneme yarışmasının sonuçları Malatya’da düzenlenecek ödül töreniyle duyurulacak ve jüri tarafından uygun bulunan denemeler kitap olarak yayınlanacaktır. Afetler karışışında toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmayı hedeflediğimiz yarışmamıza katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır.

ÖDÜLLER

ŞARTNAME

Amaç

MADDE 1 – (1)    Eğitimciler Birliği Sendikası tarafından, 6 Şubat 2023 Tarihinde ülke olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremin açtığı yaraları gelecek nesillere tecrübe olarak aktarmak ve toplumsal görevleri gereğince ve zamanında yerine getirebilmenin farkındalığını oluşturmak amacıyla; Türkiye genelinde 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında deneme yazı türünde bir yarışma düzenlenmesi, değerlendirilip dereceye giren eserlerin sahiplerine ödül verilmesi ve seçilen eserlerin kitaplaştırılması konularında karar alınmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1)    Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile sürecin takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 

Tanımlar

MADDE 3 (1)      Bu Şartnamede geçen,

  1. Eğitim Bir-Sen Şubesi veya Temsilcisi: İl ve ilçelerde Eğitimciler Birliği Sendikası şube başkanını veya üniversite temsilcisini
  2. Eğitim Bir-Sen Üniversite Şubesi veya Temsilcisi: Üniversitelerde Eğitimciler Birliği Sendikası şube başkanını veya üniversite temsilcisini,
  3. İl Jürisi: İştirakçiler tarafından yazılan deneme eserlerini değerlendirecek ve aralarından her ilde dereceye giren eserleri belirleyecek olan Felsefe, Sosyoloji, Edebiyat ve İlahiyat bölümü öğretim elemanları başta olmak üzere alanında uzman kişilerden müteşekkil topluluğu,
  4. Genel Jüri: İl jürisi tarafından belirlenmiş il birincilerinin deneme eserlerini değerlendirecek Felsefe, Sosyoloji, Edebiyat ve İlahiyat bölümü öğretim elemanları başta olmak üzere alanında uzman kişilerden müteşekkil topluluğu,
  5. Genel Koordinasyon Kurulu: Deneme yarışması Türkiye genelinde uygulanmasından sorumlu kurulu,
  6. İl Koordinasyon Kurulu: Deneme yarışması il genelinde uygulanmasından sorumlu kurulu

İfade eder.

 

Konu

MADDE 4 – (1)    6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin açtığı yaraları gelecek nesillere tecrübe olarak aktarmak ve toplumsal görevleri gereğince zamanında yerine getirebilmenin farkındalığını oluşturmak amacıyla, felaketin açtığı yaralar ve ortaya konulan dayanışma ruhu esas alan duygu ve düşüncelerin aktarılması, yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

 

 

Katılım

MADDE 5 – (1)                 Türkiye genelinde 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.

(2)        Katılımcılar deneme türünde tek bir eserle katılacaklardır. 

(3)        Katılım sağlamak isteyenler takvim de belirtilen başvuru tarihleri arasında web sitesi üzerinden müracaat edeceklerdir.

(4)        Gönderilen eserinin telif haklarının, eserin her ne şekilde olursa olsun yazılı, işitsel veya görsel olarak yayımı halinde Eğitimciler Birliği Sendikasına ait olduğunu peşinen kabul edilmiş sayılır. Düzenleyici uygun gördüğü eserleri yayımlama hakkını saklı tutar. Eserin kısmen ve/veya tamamen yayımlanması hâlinde iştirakçilere ayrıca bir ödemede ya da izin talebinde bulunulmaz.

(5)        Yarışmaya katılan tüm iştirakçiler bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

Katılacak Eserlerde Aranacak Şartlar

MADDE 6 – (1)                 İştirakçi, eserini www.ebsyarisma.org web sitesi üzerinden denemenin Başlığı ve başvuranın adı-soyadı yazılmış şekilde iletişim bilgileri (e-mail adresi, gsm numarası) ile beraber PDF dosyası olarak yüklemelidir.

(2)             Deneme, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve tek satır aralığı ile yazılmış olup, en fazla 5 sayfa olmalıdır.

(3)             Deneme sahibinin adı, soyadı, adresi, e-posta adresi ve telefon numarası eserin altında ve dijital başvuruda belirtilmelidir.

(4)        Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

(5)             Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmamış ya da başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.

(6)             Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.

(7)             Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.

(8)             Yarışma şartlarına uymayan yazıların dereceye girse bile iptali ve değişimi noktasındaki her hak genel koordinasyon kurulu nezdinde saklıdır.

 

Koordinasyon kurulları

MADDE 7 – (1)   Genel koordinasyon kurulu; yarışmanın Türkiye genelinde yürütülmesinden sorumludur. Bu kurul Eğitim Bir-Sen genel merkez koordinatörlüğü eli ile yürütülür.

(2)             İl koordinasyon kurulu; yarışmanın il ve ilçelerde yürütülmesinden sorumludur. Bu kurul Eğitim Bir-Sen şube başkanı, Eğitim-Bir-Sen Üniversite şubesi başkanı, temsilcisi veya şube yönetimi tarafından belirlenecek yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

 

İl koordinasyon kurulunun başlıca görevleri

MADDE 8 – (1)     İl koordinasyon kurulu tarafından, ildeki değişkenler ve yarışma için belirlenen tarihler dikkate alınarak, yarışmaya maksimum katılım sağlayabilmek için gerekli yol haritası belirlenir.

(2)         İl koordinasyon kurulu tarafından, il ve ilçelerde yapılacak duyurularla yarışmaya iştirak edecek katılımcılar için en kolay iletişim kanalları sağlanmalı ve il koordinasyon kurulu her an ulaşılabilir olmalıdır.

(3)             İl koordinasyon kurulu tarafından, yarışmaya iştirak eden katılımcıların eserleri başvuruların yapıldığı web sitesi üzerinden temin edilir.

(4)             İl koordinasyon kurulu tarafından dereceye giren eserleri belirlemesi üzere il jürisi belirlenir.

(5)             İl koordinasyon kurulu tarafından, dereceye giren katılımcılara hediye vermek üzere bir program tertip edilir.

(6)             İl koordinasyon kurulu tarafından, dereceye giren eserler genel koordinasyon kuruluna belirlenen tarihlerde ulaştırılır.

 

Deneme Eserleri değerlendirme İl Jürisinin kurulması ve işleyişi

MADDE 9 (1)   İl koordinasyon kurulu tarafından Felsefe, Sosyoloji, Edebiyat ve İlahiyat bölümü hocalarından bulundurulmasına özen göstererek bu alanda uzman yazar, araştırmacı vb  en az beş kişiden müteşekkil il jürisi oluşturulur.

(2               Bütün ilçelerden yapılan başvurular da il genelinde değerlendirilir, illerde de değerlendirmeyi aynı jüri yapar.

(3)             Eserler okunurken isimler kapatılacak ve her deneme yazısına kod numarası verilecektir.

(4)             Jüri üyeleri eserleri ayrı ayrı değerlendirecek ve sonunda her jüri üyesinin verdiği puanlar toplanarak aritmetik ortalaması alınacaktır. Puanlar verildikten sonra isimler açılacak ve en yüksek puanı alan 1.2.3. eser ilan edilecektir.

(5)             İl dereceleri ilan edildikten sonra sonuç tutanağı düzenlenecek ve jüri üyeleri imzalandıktan sonra Genel Koordinasyon Kuruluna gönderilecektir.

 

Deneme Eserleri değerlendirme; Genel Jürinin kurulması ve işleyişi

MADDE 10 – (1)        Genel koordinasyon kurulu tarafından 1 Felsefe Bölümü, 1 Sosyoloji Bölümü, 1 Edebiyat Bölümü ve 1 İlahiyat bölümü hocalarından bulundurulacak şekilde bu alanda uzman yazar, araştırmacı vb yedi kişiden müteşekkil genel jüri oluşturulur.

(2)        Genel koordinasyon kurulu tarafından Türkiye genelinde illerde birinci olmuş eserler kod numarası verilerek genel jüri heyetine değerlendirme yapılması üzere verilir.

(3)        Genel jüri üyeleri eserleri ayrı ayrı değerlendirecek ve sonunda her jüri üyesinin verdiği puanlar toplanarak aritmetik ortalaması alınacaktır. Puanlar verildikten sonra belirlenen tarihlerde isimler sonuç tutanağına jüri üyelerinin imzasıyla işlenerek açıklanacak ve en yüksek puanı alan 1.2.3. ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülüne layık görülen eserler ilan edilecektir.

 

İl genelinde salon programı düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) İl genelinde yapılan deneme yarışması sonucu dereceye giren iştirakçilerin ödüllerini alacakları bir salon programı tertip edilir.

(2)             Yapılacak olan salon programında ilde dereceye giren katılımcılara hangi hediyelerin verileceği il koordinasyon kurulu tarafından belirlenir, Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığına önerilir. Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığının uygun gördüğü ödül Şube başkanlığı tarafından temin edilir ve düzenlenen salon programında dereceye giren katılımcılara takdim edilir.

(3)             Her il de 1.2. ve 3. esere ödül verilir.

(4)             Salon programına tüm akademik camianın, il protokolünün, katılımcıların ve ailelerinin, il jürisinin katılımı sağlanır.

(5)             Düzenlenecek olan salon programı il koordinasyon kurulu tarafından tertip edilir.

 

Türkiye genelinde salon programı düzenlenmesi

MADDE 12 – (1)        Türkiye genelinde yapılan deneme yarışması sonucu dereceye giren katılımcıların ödüllerini alacakları bir salon programı Malatya’da tertip edilir.

(2)        Yapılacak olan salon programında Türkiye genelinde dereceye giren Birinciye; 25 Bin TL, İkinciye; 20 Bin TL, Üçüncüye; 15 Bin TL ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülünü hak eden yarışmacıya da; 10 Bin TL para ödülü verilecektir.

(3)            Düzenlenecek olan salon programı genel koordinasyon kurulu tarafından tertip edilir.

 

Uygulama takvimi

MADDE 13 – (1) 6 Kasım 2023 yarışma hazırlıklarının ve duyurusunun yapılması

(2)        6 Ocak 2024 il koordinasyon kuruluna iştirakçilerin deneme eserlerini son teslim tarihi,

(2)        10 Ocak 2024 İl jürileri tarafından il bazında yarışma değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesi,

(3)        10 Ocak 2023 – 21 Ocak 2024 tarihleri arasında illerde dereceye girmiş iştirakçilere ödül töreninin yapılacağı programın düzenlenmesi

 

(4)        22 Ocak 2024 genel jürinin yarışmanın Türkiye geneli değerlendirme sonuçlarının açıklanması

(5)        06.02.2024 Türkiye geneli dereceye girmiş iştirakçilerin ödül töreninin Malatya’da tertip edilmesi,

(6)        10.01.2024 – 06.02.2024 tarihleri arasında iller bazında dereceye girmiş tüm denemelerin bir kitap haline getirilerek kalıcı bir esere dönüştürülmesi ve Türkiye geneli ödül töreninde dağıtılması.

Eğitim-Bir-Sen İletişim: 0(312) 231 23 06

Eğitim-Bir-Sen 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.